ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 2022 - PENTRU A OBȚINE ȘI SPECIALIZAREA DE CADRU DIDACTIC LA FINALUL STUDIILOR


PROCEDURĂ ADMITERE
 

GRAFIC ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Ziua Mondială a Educației - 5 octombrie


De Ziua Mondială a Educației, D.P.P.D. din cadrul Universității din Oradea, urează tuturor cadrelor didactice, studenților și colaboratorilor “la mulți ani”, multă sănătate, bucurie, responsabilitate, angajare, spirit de echipă, împărtășirea unor valori și idealuri commune.

Idealurile și valorile care ne susțin moral și emoțional și care jalonează întreaga noastră activitate se încadrează armonios în misiunea nobilă a Universității din Oradea, de a desfășura programe de formare inițială și continuă la cele mai ridicate standarde naționale și internaționale.

D.P.P.D. se concentrează asupra satisfacerii cerinței de competență didactică și își propune să contribuie într-o măsură substanțială la formarea inițială și perfecționarea continuă  în domeniul pregătirii psihopedagogice a viitorilor profesori.

 

 Director D.P.P.D. prof.univ.dr. Florica OrțanMISIUNEA NOASTRĂ

Cultura şi civilizaţia contemporană recunoaşte şi susţine tot mai mult rolul prioritar al educaţiei, necesitatea optimizării pregătirii şi creşterii permanente a prestigiului profesional al cadrelor didactice, calitatea pregătirii profesorului, care depinde nu numai de aprofundarea specialităţii, ci şi de formarea psihopedagogică.
Ne propunem să producem, să oferim şi să distribuim cele mai noi cunoştinţe, capacităţii şi abilităţii în domeniul educaţiei, cât mai apropiate de solicitările naţionale şi internaţionale, în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şcolare, currriculumului, teoriei şi metodologiei instruirii şi evaluării, astfel încât să contribuie nemijlocit la modernizarea învăţământului românesc.
Obiectivele strategice ale DPPD vizează în principal: 
  • asigurarea calităţii pregătirii psihopedagogice iniţiale şi continue a viitoarelor cadre didactice;
  • formarea competenţelor de a utiliza într-o măsură tot mai mare metode, tehnici şi procedee de instruire în activitatea didactică şi educaţională din toate instituţiile şcolare şi universitare;
  • perfecţionarea continuă a modalităţilor şi programelor de pregătire a cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice I şi II;
  • încurajarea unor iniţiative interdisciplinare şi interdomeniale, prin întărirea colaborării cu cadrele didactice de la toate facultăţile prin activităţi sociale şi culturale, cum ar fi extensii didactice şi educaţionale în cadrul unor instituţii şcolare din municipiu şi judeţ;
  • extinderea preocupărilor de consiliere psihoeducaţională;
  • colaborarea pe plan internaţional prin accesarea unor proiecte europene;
  • creşterea anvergurii cercetărilor ştiinţifice realizate de cadrele didactice ale DPPPD – ului prin publicarea unor studii de specialitate;
  • optimizarea sistemului de parteneriate cu alte instituţii educative, sociale şi culturale, locale, naţionale, transfrontaliere şi internaţionale.
Activitatea DPPD corespunde în mare măsură dorinţei tinerilor de a deveni cadre didactice de înaltă calificare, atât în domeniul specialităţii, cât şi al pregătirii psihopedagogice.
Activitatea DPPD-ului se desfăşoară în baza Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a Ordinului 3850/2.05.2017, publicat în Monitorul Oficial  nr. 361 / 16.05.2017 care delimitează metodologia-cadru a programei de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesiunea didactică.
DPPD din Universitatea din Oradea are şanse bune de a-şi îndeplini în condiţii optime misiunea şi obiectivele strategice, deoarece dispune de resurse materiale şi financiare importante, de personal administrativ calificat şi mai ales de cadre didactice bine pregătite profesional, ştiinţific şi cultural, care se bucură de prestigiu, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Atât în calitate de director, cât şi în numele întregului personal al DPPD-ului adresez o invitaţie specială tinerilor studenţi de a urma Programul de formare psihopedagogică, de a urma cursurile noastre atât de la nivelul I, cât şi de la nivelul II. Ne angajăm să le oferim activităţi de foarte bună calitate, activităţi de consiliere psihopedagogică, de mentorat, precum şi de îndrumare apropiată, susţinută de procedee didactice şi instrucţionale eficiente.

 

Director DPPD,

Prof. univ. dr. Florica Orţan