Ziua Mondială a Educației - 5 octombrie

Ziua Mondială a Educaţiei este celebrată anual, începând din 1994, în peste 100 de ţări. Iniţiativă nemijlocită a UNESCO, luată în baza recomandării UNESCO/OIM din 1966, sărbătorile care au loc în această zi exprimă sentimente nobile şi valori superioare. Evenimentul este sărbătorit unitar, cu toate că încă există probleme aflate în plin proces de rezolvare. Celebrarea zilei Mondiale a Educaţiei răspunde unor realităţi sociale şi morale stringente de a recunoaşte meritele deosebite ale cadrelor didactice, alături de importanţa deosebită a activităţilor desfăşurate de acestea. Documente importante ale ONU, încadrate în programul Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, solicită insistent un efort social-educativ şi cultural-politic suplimentar pentru a se realiza o educaţie de calitate, indiferent de mediul de provenienţă al copiilor şi adulţilor. Acelaşi document semnalează că este nevoie de încă peste 4 milioane de profesori numai pentru a asigura învăţământul primar universal şi încă peste 5 milioane de profesori pentru învăţământul secundar general. În literatura de specialitate s-a revelat de mai multe ori, că în societatea contemporană, spre deosebire de societatea industrială, creşte permanent şi accelerat rolul ştiinţei, medicinei şi educaţiei. Se apreciază astfel că „secretul societăţii viitorului este educaţia” (M. Niculescu). Într-adevăr, atât industria cât şi agricultura sunt limitate prin natura lor de factori materiali şi mai ales de resurse energetice, iar materiile prime sunt tot mai scumpe şi mai greu de procurat. Posibilităţile de înlocuire sunt, de asemenea, limitate şi implică un consum energetic exorbitant. Spre deosebire de industrie şi agricultură, educaţia nu este atât de mult limitată. Se poate extinde şi dezvolta întrun ritm rapid, fără prea multe restricţii de ordin material şi energetic. Cu alte cuvinte, educaţia are în faţa ei un câmp imens de dezvoltare şi ar fi o pierdere incomensurabilă să nu se profite de această situaţie. Transformările structurale semnalate, trebuie conştientizate prompt, ceea ce necesită o strategie inspirată, autentică şi inovatoare, care să respecte într-o măsură tot mai mare principiul priorităţii învăţământului în raport cu celelalte sectoare economice naţionale. Cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, zi de sărbătoare şi de toamnă plină de speranţă, adresăm tuturor părinţilor, studenţilor, elevilor şi, în primul rând, cadrelor didactice şi specialiştilor în ştiinţele educaţiei „La mulţi ani!”, mulţumindu-le sincer pentru eforturile depuse şi rezultatele obţinute, în concordanţă cu aşteptările sociale şi morale.


Director DPPD Prof. univ. dr. Florica Orţan


MISIUNEA NOASTRĂ

Cultura şi civilizaţia contemporană recunoaşte şi susţine tot mai mult rolul prioritar al educaţiei, necesitatea optimizării pregătirii şi creşterii permanente a prestigiului profesional al cadrelor didactice, calitatea pregătirii profesorului, care depinde nu numai de aprofundarea specialităţii, ci şi de formarea psihopedagogică.
Ne propunem să producem, să oferim şi să distribuim cele mai noi cunoştinţe, capacităţii şi abilităţii în domeniul educaţiei, cât mai apropiate de solicitările naţionale şi internaţionale, în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şcolare, currriculumului, teoriei şi metodologiei instruirii şi evaluării, astfel încât să contribuie nemijlocit la modernizarea învăţământului românesc.
Obiectivele strategice ale DPPD vizează în principal: 
  • asigurarea calităţii pregătirii psihopedagogice iniţiale şi continue a viitoarelor cadre didactice;
  • formarea competenţelor de a utiliza într-o măsură tot mai mare metode, tehnici şi procedee de instruire în activitatea didactică şi educaţională din toate instituţiile şcolare şi universitare;
  • perfecţionarea continuă a modalităţilor şi programelor de pregătire a cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice I şi II;
  • încurajarea unor iniţiative interdisciplinare şi interdomeniale, prin întărirea colaborării cu cadrele didactice de la toate facultăţile prin activităţi sociale şi culturale, cum ar fi extensii didactice şi educaţionale în cadrul unor instituţii şcolare din municipiu şi judeţ;
  • extinderea preocupărilor de consiliere psihoeducaţională;
  • colaborarea pe plan internaţional prin accesarea unor proiecte europene;
  • creşterea anvergurii cercetărilor ştiinţifice realizate de cadrele didactice ale DPPPD – ului prin publicarea unor studii de specialitate;
  • optimizarea sistemului de parteneriate cu alte instituţii educative, sociale şi culturale, locale, naţionale, transfrontaliere şi internaţionale.
Activitatea DPPD corespunde în mare măsură dorinţei tinerilor de a deveni cadre didactice de înaltă calificare, atât în domeniul specialităţii, cât şi al pregătirii psihopedagogice.
Activitatea DPPD-ului se desfăşoară în baza Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a Ordinului 4139/2022, care delimitează metodologia-cadru a programei de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesiunea didactică.
DPPD din Universitatea din Oradea are şanse bune de a-şi îndeplini în condiţii optime misiunea şi obiectivele strategice, deoarece dispune de resurse materiale şi financiare importante, de personal administrativ calificat şi mai ales de cadre didactice bine pregătite profesional, ştiinţific şi cultural, care se bucură de prestigiu, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Atât în calitate de director, cât şi în numele întregului personal al DPPD-ului adresez o invitaţie specială tinerilor studenţi de a urma Programul de formare psihopedagogică, de a urma cursurile noastre atât de la nivelul I, cât şi de la nivelul II. Ne angajăm să le oferim activităţi de foarte bună calitate, activităţi de consiliere psihopedagogică, de mentorat, precum şi de îndrumare apropiată, susţinută de procedee didactice şi instrucţionale eficiente.

 

Director DPPD,

Prof. univ. dr. Florica Orţan